Privacyregelement

Privacyregelement

Privacyreglement Tandprothetische Praktijk Liefers

  1. Inleiding. Tandprothetische Praktijk Liefers hecht veel waarde aan de privacy van haar patiënten. Dit privacyreglement beschrijft welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe deze gegevens worden gebruikt, beschermd en bewaard, en welke rechten patiënten hebben met betrekking tot hun gegevens.

  2. Verzameling van persoonsgegevens. Tandprothetische Praktijk Liefers verzamelt persoonsgegevens die relevant zijn voor de uitvoering van haar tandheelkundige diensten. Dit omvat onder andere de naam, contactgegevens, medische geschiedenis en verzekeringsinformatie van patiënten. Deze gegevens worden op rechtmatige wijze verkregen, met toestemming van de patiënt.

  3. Gebruik van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden gebruikt om tandheelkundige behandelingen en diensten te leveren, om de gezondheid en veiligheid van patiënten te waarborgen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om communicatie met patiënten mogelijk te maken. Tandprothetische Praktijk Liefers zal de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken zonder toestemming van de patiënt, tenzij wettelijk vereist.

  4. Beveiliging en bewaring van persoonsgegevens. Tandprothetische Praktijk Liefers neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal. De gegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij anders bepaald door wet- en regelgeving.

  5. Delen van persoonsgegevens. Tandprothetische Praktijk Liefers deelt persoonsgegevens alleen met derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van tandheelkundige diensten, zoals laboratoria, zorgverzekeraars of andere zorgverleners. De gegevens worden alleen gedeeld met partijen die voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van de privacy van de patiënten.

  6. Rechten van patiënten. Patiënten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen aan een andere zorgverlener. Ze hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens voor bepaalde doeleinden. Indien een patiënt gebruik wil maken van deze rechten, kan hij/zij contact opnemen met Tandprothetische Praktijk Liefers.

  7. Klachten Indien. een patiënt een klacht heeft over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, kan hij/zij contact opnemen met Tandprothetische Praktijk Liefers. Daarnaast heeft de patiënt het recht om een klacht in te dienen bij de relevante privacytoezichthouder.

  8. Wijzigingen in het privacyreglement. Tandprothetische Praktijk Liefers behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website van de praktijk.

Dit privacyreglement is van kracht vanaf 30 mei 2023 en blijft van kracht totdat het wordt vervangen door een nieuw reglement.

0528 262 669

Voor het maken van een afspraak